Güvenilirlik Merkezli Bakım

Güvenilirlik Merkezli Bakım - RCM

Güvenilirlik Merkezli BakımRCM İşletmedeki herhangi bir varlık için uygun hata yönetimi ilkelerini belirlemek için kullanılan bir yöntem.

BS EN 13306’ya göre bakım; bir nesneyi ömrü boyunca muhafaza etmek veya gerekli işlevi gerçekleştirecek duruma getirmek için tüm teknik, idari ve yönetsel eylemlerin kombinasyonudur. Bakım faaliyetleri muayene, test, ölçüm, arıza tespiti, onarım ve parça değişimi gibi birçok faaliyet içermektedir. Sanayide önleyici, düzeltici, acil ve önceden belirlenmiş periyodik bakımlar göze çarpmaktadır.

RCM Planı

Hedefimiz işletmelerde arızi/düzeltici bakımları minimuma indirerek bakım optimizasyonunu sağlamaktır. Tesislerde uygulanan bakım işleri beraberinde birçok tehlikeyi getirmektedir, uygulanacak sistemli bir bakım yönetimi tüm bakım işlerini içeren bir bakım prosedürü ve bakım esnasında yapılması gerekenleri içeren bakım talimatları ile potansiyel tehlikeleri ortadan kaldıracaktır.

Kurulacak bakım yönetimi ile bakım esnasında kullanılan malzemelerin minimum stok kontrolünü sağlayarak duruş sürelerini azaltacaktır. Öte yandan yönetim sistemleri için gerçekleştirilen iç denetimlerde bakım yönetimi denetiminin sağlanması ve bakım personelinin yeterliliklerini artırmaya yönelik eğitim planlamaları da bakım yönetimi ile mümkün olacaktır.

Türkiye’de “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği” ne göre ekipman bakım periyotları belirlenmiştir. Ancak bu yönetmeliğin gereklilikleri tam olarak uygulansa dahi tehlike derecesine göre sınıflandırma yapılmadan ekipman bütünlük kayıplarının önüne geçilememektedir. Bu kapsamda “American Petroleum Institute” tarafından yayınlanan “API RP 581 – Risk Based Inspection (Risk Tabanlı Kontrol)” çalışması yapılarak yüksek risk içeren ekipmanların muayene etkinliğine odaklanıp tesislerin genel riskleri yönetilebilecektir.

Çoğu işletmede işletme bütününde ortaya konulan ünite risklerinin tesiste bulunan ekipmanların düşük bir yüzdesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Tesis bütününde düşük bir yüzdeye sahip olan ve risk seviyesi yüksek olan bu ekipmanların kontrol ve muayenelerinin bir plan çerçevesinde yapılması potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi anlamına gelecektir.

Bakım Stratejisinde Optimizasyon İhtiyacını Gösteren Birkaç Semptom

 • Plan dışı bakım ve onarımlarda görülen artışlar
 • Bakım stratejisinde üretici verilerine doğrudan ve gönülden bağlılık
 • Kontrol stratejilerinde gizli arızaların gözardı edilmesi
 • Bakım yönetiminde belirlenen hedeflerde meydana gelen sapmalar
 • Kullanılan CMMS’den istenilen verimin alınamaması

Güvenilirlik ve Bakım Yönetimi (RCM) Çalışmalarında Kullanılan Araçlar

 • Bakım ve İşletilebilirlik Çalışmaları (M&OP – Maintenance & Operability)

 • Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi Analizleri – Safety Integrity Level (SIL – BS EN 61508-5)

 • Güvenilirlik Merkezli Bakım – Reliability Centered Maintenance (RCM – BS EN 60300-3-11)

 • Risk Temelli Kontrol Teknolojisi – Risk Based Inspection technology (RBI – API RP 580/581)

 • Servise Uygunluk Değerlendirmeleri – Fitness for Service (FFS – API 579-1/ASME FFS-1)

ProSCon Güvenilirlik Projeleri

 • Projenin tüm aşamalarında ilgili kuruluş personeline uluslararası sertifikalı uzmanlar ile eğitimler gerçekleştirmektedir.
 • Kuruluşunuzda multi-disipliner çalışma ekibinin kurulmasını sağlamaktadır.
 • Prosesinize özgü kritiklik analizi gerçekleştirmektedir.
 • Proje ekibi ile birlikte arıza kök nedenleri ve etkilerini incelemektedir.
 • Proje ekibi ile birlikte arıza sonuç analizlerinden yola çıkarak koruyucu bakım, kontrol ve düzeltici bakım görevlerini oluşturmaktadır.
 • Kendi verinizi kullanabilmeniz için CMMS danışmanlık desteği sunmaktadır.
RCM Zaman Durum Grafiği
Güvenilirlik Merkezli Bakım -RCM Grafiği