Güvenlik Kültürü Ölçümü ve İyileştirilmesi Çalışmaları

Güvenlik kültürü bir işletmenin önsezi, doğru değerlendirme ve doğru kararlama hızını gösteren en önemli güvenlik göstergesidir. Güvenlik kültürünün etkin ölçümü ile endüstriye uygun stratejik hedef belirleyerek yönetsel yol haritası oluşturulabilir.

Güvenlik Kültürü

Endüstride uygulanacak etkin güvenlik kültürü çalışmaları insan hatalarını, kontrolsüz müdahaleleri ve yaşanabilecek büyük kaza ihtimallerini kabul edilebilir seviyelere getirecektir. Bu durum güvenlik kültürü bakış açısı ile işletme personelinin önce güvenliği değil sadece güvenliği düşünerek hareket etmesini sağlayacaktır. Güvenlik kültürü çalışmaları güvenlik yönetim sisteminin etkinliğini artırdığı gibi proses güvenliği için en önemli konuların başında gelen insan hatalarının saptanması ve önlenmesi konusunda yol gösterici niteliktedir.

Güvenlik kültürünü baskılayan faktörler arasında yönetimin benimsememesi ve etkisiz Güvenlik Yönetim Sistemi uygulamaları gelmektedir. Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluşların mevcut yönetim sistemleri ile entegre olmalıdır. Bu sayede yönetim sisteminin verimi artarak firma kültürüne uyumlu hale getirilmelidir. Bu aşamadaki başarısızlık kuruluşta ihtiyaç duyulacak güvenlik kültürünün oluşmasını engelleyecektir ve proses güvenliği sürdürülemeyecektir.
İşletmeler güvenlik kültürlerini belirli periyotlarla değerlendirmeli ve yönetim sistemlerini bu doğrultuda iyileştirmelidirler. Unutulmamalıdır ki, insan faktörleri ve güvenlik kültürü çalışmaları yapılmadan bir yönetim sisteminin sürekliliği tehdit altındadır.

Uyumlaştırma Çalışmaları

Türkiye’de yürürlükte olan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında tesislerde proses güvenliği için birçok farklı başlıkta çalışma yapılması gerekmektedir. Mevcutta yaptığınız proses güvenliği çalışmalarını mevzuata uygun şekilde hazırlamanız için aşağıdaki başlıklarda uyumlaştırma çalışmaları yapmaktayız,

  • Tehlike Analizi Uyumlaştırma
  • Sayısal Risk Değerlendirme Çalışmaları
  • Güvenlik Yönetim Sistemi uyumlaştırma
  • Bakım Yönetim Sistemi uyumlaştırma
  • Risk Temelli Kontrol (RBI – API RP 581) çalışmaları
  • Acil durum planlama ve raporlama
  • Üçüncü taraf denetimleri
  • Güvenlik Raporu kontrolü ve eksiklerin raporlanması

Ayrıca antrepo ve depolama tesisleri için SQAS (Safety & Quality Assessment System) kapsamında dış denetim ve uyumlaştırma çalışmaları ile mevcut depolarınızın Avrupa standartlarına uygunluğu konusunda da destek vermekteyiz. Kullandığınız yönetim sistemlerine SQAS kapsamında entegrasyonu sağlayarak hem güvenlik hem de süreç iyileştirme sağlanmaktadır.

İnsan Faktörleri

Güvenlik Yönetimi çalışmalarında büyük endüstriyel kaza frekansını etkileyecek en önemli faktör insan hatalarıdır. İnsan hataları büyük kazaların ve katastrofik olayların % 60 – 80 oranında kök nedenleri olarak görülmektedir. İnsan hatalarının en sık görüldüğü durumların kontrol edilmesi büyük endüstriyel kaza frekanslarının kontrolü için önemlidir. İnsan hatalarının etkilediği faaliyetlerin başında değişim yönetimi ve bakım operasyonları gelmektedir. Endüstriyel tesislerde tehlikelerin belirlenmesi aşamasında insan faktörleri değerlendirmesi geniş yer tutmaktadır.